Visie / Opvoedingsproject

Optimaal ontplooien als mens

Als KVO-school realiseren wij het KVO-opvoedingsproject. Centraal daarin staat dat we leerlingen zich optimaal laten ontplooien als mens. Dat is groeien in kennis, inzicht en levenservaring. Hierbij zijn een grote gemeenschapszin, een evenwichtige relatiebekwaamheid, een christelijke inspiratie en de Vlaamse cultuur essentieel.

Binnen dat opvoedingsproject leggen wij in onze school enkele bijzondere accenten. Zo willen wij onze leerlingen een waardengevoelige houding bijbrengen, zowel binnen de sociale context als op het gebied van milieu. Wederzijds respect en verdraagzaamheid zijn hiervoor de basisvoorwaarden. Wij willen onze jongeren ook leren verantwoordelijkheid op te nemen, ten opzichte van zichzelf en van anderen. Zo groeien zij naar zelfstandigheid, op studie- en menselijk vlak. Wij ondersteunen hen bovendien in het ontwikkelen van een maatschappijkritische houding, met oog voor noden in de wereld en een weerbaarheid ten opzichte van de consumptiemaatschappij. 

Ons opvoedingsproject is uitgebouwd rond deze 4 pijlers:

1. Groeien in kennis, inzicht en levenservaring

Leerstof behandelen wij met moderne leermethodes. Daarbij richten we ons in de A-stroom op hogere studies en in de B-stroom op het beroepsleven. We leggen de lat op alle vlakken hoog. Inhoudelijk spelen we in op de actualiteit en gebruiken daarbij de nieuwste technologieën. We sporen onze leerlingen aan tot creatief en zelfstandig werken, maar hechten ook belang aan ‘teamwork’ en goede omgangsvormen. We leren leerlingen kritisch omgaan met informatie en stimuleren de vorming van hun eigen mening.

2. Leren omgaan met waarden

De leerlingen van SLM stellen zich sociaal op. Ze tonen en krijgen respect. Ze zijn vriendelijk, streven verbondenheid na en tonen betrokkenheid. Ze zijn luisterbereid, weerbaar, authentiek, oprecht, dankbaar en open.

Dit zijn in onze school belangrijke leefregels of waarden. Wij maken onze leerlingen hierin dagelijks wegwijs.

Image

3. Groeien in verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Onze school vormt de aanloop naar hogere studies en het beroepsleven. Groeien naar zelfstandigheid is een langzaam, individueel proces. Ieders groeiritme is anders. Wij schenken hieraan de nodige aandacht en werken zo mee aan de optimale ontplooiing van onze leerlingen tot evenwichtige mensen.

We leren onze jongeren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun studie- en leefhouding. Dat houdt onder meer in dat zij kansen krijgen om hun kennis uit te breiden, hiermee een eigen redenering op te bouwen en een gefundeerde mening te vormen. Zij durven hun mening uiten in het Algemeen Nederlands en in vreemde talen. Zij voelen zich aangemoedigd en gesteund en moedigen op hun beurt ook anderen aan.

4. Ontwikkelen van een maatschappelijke houding

We dagen onze leerlingen uit om kritische wereldburgers te worden door hen in dialoog te laten gaan met culturen en standpunten die niet de hunne zijn. Zo zal hun leefwereld verder reiken dan hun eigen persoon, familie of directe vriendenkring.

Die grotere openheid naar de wereld en het ontwikkelen van een maatschappijkritische houding zijn belangrijke doelstellingen die we bereiken via allerlei activiteiten en excursies binnen en buiten de school.

Heb je vragen? Contacteer ons!